Balwant Singh of Jasrota

 

Balwant Singh of Jasrota    |     Nainsukh   |     1760    |     Ashmolean

thanks to @dpanikkar