Odyssey Book II

BOOK II [ 2-1 ] telemachus [ 2-2 ]
Aegyptius [ 2-3 ] Antinous [ 2-4 ]
penelope [ 2-5 ] Halitherses / zeus [ 2-6 ]
Eurymachus [ 2-7 ] telemachus [ 2-8 ]
Mentor [ 2-9 ] Leocritus [ 2-10 ]
Eurycleia [ 2-11 ] athena [ 2-12 ]
each 16 x 10 [ inches ]    |    pencil, paper, acrylic    |    ensemble 98.5 x 22 [ inches ]